اگه یه موقع رفتین چین .. تو مترو و و و نخوابین ن ن .اخه اونجا عوضی زیاده .. اینجا نیست آآ